14/02/2017

Chính sách và quy định

Chính sách và quy định Quyền và trách nhiệm của người bán sản phẩm Cung cấp đúng sản phẩm mà khách hàng đã lựa chọn, có trách nhiệm tư vấn đầy đủ các, tính năng, cách sử dụng, giá…và các yêu cầu khác của khách hàng, Có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy […]

Read more